• Bilginin, yeniliğin ve teknolojik gelişmenin arttırılması, iyileştirilmesi ve toplumun yararına sunulması,
 • Bilgi ve yeniliğin üretilip toplumun faydasına yönelik ticarileşebilir ürün ve hizmete dönüştürülmesini, buna bağlı olarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak,
 • Akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler, kamu kurumları ve iş dünyasınnın AR-GE projeleri yürütme, üniversite ile işbirliği içerisinde projeler geliştirme, teknoloji ve inovasyon konularında bilgilendirilmeleri
 • Tüm paydaşlarımıza kendi girişimlerini başlatabilmeleri için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapmak, gerekli işbirliklerini oluşturmak,
 • Tüm paydaşlarımızın çeşitli ulusal ve uluslararası destek programlarından etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak,
 • Mevcut kaynakların aktif bir şekilde kullanılarak üniversite-sanayi işbirliğini etkin kılmak,
 • Bilimsel ve teknolojik bilginin, Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde toplumun faydasına yönelik olarak ürün ve hizmete dönüştürülmesini sağlamak,
 • Sektörel organizasyonlar ile akademisyenler ve sanayicilerin buluşmasını, üniversite kaynaklarının verimli bir şekilde kullanımını sağlamak,
 • Fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek proje ve çalışmaların belirlenmesi, fikri mülkiyet yönetimi çerçevesinde gizlilik, know-how, tescil vb. gibi kararların alınması, tescil işlemleri, fikri mülkiyetin pazarlanması, lisanslanması ve kullanıcıya/müşteriye kullanım bilgisinin verilerek işlemlerinin yürütülmesi,
 • Üretilen bilginin ve yeniliğin teknoloji transferi yolu ile ticarileşmesini sağlayarak, buluş sahiplerinin, üniversitenin ve TTO’nun gelir elde etmesini sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası yönde rekabet güçlerini arttırarak, ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak,
 • Yeni bir fikir, ürün veya teknolojinin ticarileşebilmesi için AR-GE fikri olan girişimcilere; girişimlerini gerçekleştirebilecekleri, fikirlerini ve şirketlerini hayata geçirebilecekleri altyapıyı sağlamaktır.